Zasady naczelne

 1. Specjalistą/biegłym z zakresu informatyki śledczej powinna być osoba posiadająca stosowną wiedzę i doświadczenie.
 2. Szczególnej wiedzy i doświadczenia wymagają działania podejmowane na oryginalnym materiale dowodowym.
 3. Specjalista/biegły powinien przeprowadzać swoją ekspertyzę z wykorzystaniem rozwiązań technicznych uniemożliwiających modyfikację analizowanych danych.
 4. Jeśli to tylko możliwe wszelkie czynności biegły powinien przeprowadzać na odpowiednio wykonanych kopiach nośników, chyba, że nie zachodzi taka potrzeba.
 5. Zabezpieczenie danych z nośników dowodowych powinno odbywać się w sposób umożliwiający weryfikację ich integralności, w szczególności zaś z zastosowaniem sumy kontrolnej.
 6. Czynności związane z zabezpieczeniem oraz analizą dowodów elektronicznych powinny być należycie dokumentowane w celu umożliwienia późniejszej weryfikacji dokonanych czynności.
 7. Specjalista/biegły powinien potrafić wykazać, co działo się z powierzonym mu materiałem od momentu wejścia w jego posiadanie do momentu przekazania organom ścigania.
 8. Szczególnej uwagi podczas zabezpieczania i analizy materiału dowodowego wymaga weryfikacja zgodności czasu wskazywanego przez urządzenie z czasem rzeczywistym.
 9. W trakcie zabezpieczania dowodów należy przyjąć zasadę zabezpieczania od najbardziej ulotnych dowodów do najmniej ulotnych.
 10. Czynności specjalisty/biegłego z zakresu informatyki śledczej w sposób szczególny wymagają zachowania tajemnicy zawodowej oraz przestrzegania przepisów o ochronie prywatności.
 11. Specjalista/biegły dokonuje analizy tylko w zakresie zleconym mu przez organy ścigania lub wymiaru sprawiedliwości. Widząc konieczność rozszerzenia zakresu opinii biegły może poinformować o tym organ zlecający opinię.
 12. Specjalista/biegły powinien sformułować swoją opinię w sposób klarowny i w języku możliwie zrozumiałym dla organów procesowych ze wskazaniem użytych metod i narzędzi wraz z ich wersją.

Zasady opracował Arkadiusz Lach, UMK Toruń.