Regulamin Szkolenia „Wiosenne Spotkanie z Informatyką Śledczą”

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy dokument jest regulaminem Szkolenia „Wiosenne Spotkanie z Informatyką Śledczą”, która odbędzie się w dniach i w miejscu wyznaczonym przez ora.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Szkolenia „Wiosenne Spotkanie z Informatyką Śledczą” organizowane przez Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej, ul. Piotrowicka 61, 40-723 Katowice, NIP 634-269-72-66, KRS 0000316368, REGON 241056554 (sprawdź szczegółową Politykę Prywatności) oraz  MEDIA sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Piotrowicka 61, 40–723 Katowice, NIP: 634-23-41-032 KRS: 0000232909m (sprawdź szczegółową Politykę Prywatności). 
 3. Regulamin ważny jest od 24.03.2022 r. do czasu jego odwołana lub wprowadzenia nowego.
 4. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  • Organizator: Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej zgodnie z pkt. 2 § 1
  • Partner merytoryczny: MEDIA sp. z o. o. zgodnie z pkt. 2 § 1
  • Szkolenie: Szkolenia pt. „Wiosenne Spotkanie z Informatyką Śledczą”
  • Prelegent: podmiot, osoba fizyczna lub prawna prowadząca prezentację i/lub warsztat w ramach szkolenia.
  • Uczestnik: podmiot, osoba fizyczna lub prawna opisana dokładniej w pkt. 1 § 2. Istnieją dwa rodzaje uczestnictwa: – uczestnictwo stacjonarne – poprzez fizyczną obecność Uczestnika we wskazanym przez Organizatora czasie i miejscu warsztatu; – uczestnictwo online – za pośrednictwem witryny www.
 5. Szkolenie przewidziane jest w formule hybrydowej – stacjonarnie w wyznaczonej przez Organizatora lokalizacji oraz online – poprzez dedykowaną stronę www. Szkolenie stacjonarne odbędzie się się zgodnie z aktualnymi w danym momencie restrykcjami uwzględniając zachowanie wszelkich niezbędnych środków ostrożności. Ze względu na zmieniającą się sytuację wynikającą ze stanu pandemii wirusa SARS-CoV-2, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły Szkolenia.
 6. Szkolenie będzie rejestrowane przez Organizatora. W wyniku dokonywanej rejestracji dojdzie do utrwalenia, zarejestrowania wizerunku oraz wypowiedzi Uczestników.
 7. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników (w tym Prelegentów).
 8. Przesłanie do Organizatora zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie i Regulaminie Szkolenia oraz prawo do zmiany terminu Szkolenia lub jego odwołania.
 10. W przypadku odwołania Szkolenia Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie zarejestrowanych Uczestników pocztą elektroniczną najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Szkolenia.
 11. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Szkolenia poprzez określenie zasad zachowania się osób  na nim obecnym i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzane jest Szkolenie oraz urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Szkolenia w związku z uzyskaniem elektronicznego potwierdzenia rejestracji.

§ 2 Zasady Szkolenia

 1. Szkolenie kierowana jest w szczególności do:
  • funkcjonariuszy polskich służb, w szczególności prowadzącym działania dochodzeniowo-śledcze oraz niezależnych specjalistów­­ – pracowników działów analiz i bezpieczeństwa IT w podmiotach wykorzystujących narzędzia śledcze.
  • funkcjonariuszy służb mundurowych oraz służb specjalnych, specjalistów biorących udział w procesie ustalania danych telekomunikacyjnych, pracowników wydziałów zajmujących się techniką operacyjną, łącznością i posługujących się na co dzień specjalistycznym sprzętem radiowym typu IMSI Catcher oraz skanerami sieci mobilnej.
 2. Udział w Szkoleniu jest bezpłatny.
 3. Warunkiem udziału wSzkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego, którego adres został udostępniony w przekazanym zaproszeniu.
 4. Uczestnik jest obowiązany do oznaczenia swojego udziału w Szkoleniu poprzez podanie pełnego imienia i nazwiska. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych, identyfikujących go danych osobowych.
 5. Po zakończeniu rejestracji na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu zostanie automatycznie przesłane potwierdzenie wypełnienie formularza i przekazanie go Organizatorom.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych na Szkolenie osób.
 7. Liczba Uczestników Szkolenia jest ograniczona, a o wpisie na listę Uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. O przyjęciu na Szkolenie Organizator powiadomi każdego Uczestnika osobnym mailem, przesłanym na wskazany w rejestracji adres poczty elektronicznej.
 9. Organizator ustala program Szkolenia oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, również w dniu Szkolenia, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Szkoleniu stacjonarnej

 1. Uczestnicy Szkolenia są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie wyznaczone przez Organizatorów obiektu odbywania się Szkolenia.
 2. W miejscu organizowanego wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia osób oraz bezpieczeństwa powszechnego, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów elektronicznych, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego.
 3. Uczestnicy Szkolenia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
 6. Organizator umożliwia Uczestnikom skorzystanie z niestrzeżonej szatni.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty).
 8. Uczestnik zobowiązuje się powiadomić Organizatora o nieobecności i rezygnacji ze Szkolenia.

§ 4 Warunki uczestnictwa w Szkoleniu online

 1. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne lub organizacyjne Uczestników związane z udziałem w Szkoleniu wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności za funkcjonowanie łącz internetowych po stronie Uczestników online.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad społecznych, instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora.
 3. Uczestnik w celu wzięcia udziału w Szkoleniu musi dysponować komputerem, smartfonem lub tabletem z podłączeniem do Internetu i wbudowanym lub zewnętrznym głośnikiem.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku umożliwiającego udział w Szkoleniu osobom niezarejestrowanym jako Uczestnicy.
 5. Uczestnicy Szkolenia mają prawo brać udział w dyskusji moderowanej przez Organizatora oraz mają prawo zadawać pytania prelegentom za pomocą czat.

§ 5 Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Szkolenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.