Misja, wizja i cele

Popularyzacja wiedzy z zakresu informatyki śledczej oraz wprowadzanie nowych, dobrych standardów w zakresie postępowania z dowodami elektronicznymi, jest głównym celem Instytutu Informatyki Śledczej.

W najbliższym czasie planowane są zmiany regulacji prawnej dotyczącej roli biegłego w procesie. Instytut Informatyki Śledczej zrzeszając ekspertów informatyki śledczej, prawników oraz entuzjastów informatyki jest w stanie przedstawiać wspólne rozwiązania dotyczące zagadnień informatyki śledczej.

Głównym celem Stowarzyszenia jest popularyzacja wiedzy dotyczącej zabezpieczenia, analizy i wskazywania elektronicznych materiałów dowodowych, możliwości ich wykorzystania w procesie sądowym czy też wewnątrz-korporacyjnym dochodzeniu wyjaśniającym.

Ważnym kierunkiem działań będą z pewnością zmiany w obowiązującym systemie prawnym. Elektroniczny materiał dowodowy, który coraz częściej pojawia się na sali rozpraw, wymaga stworzenia legalnej definicji, jak również bardziej precyzyjnych uregulowań prawnych. Przewagą Stowarzyszenia są z pewnością jego członkowie, którzy mogą wnieść rzeczowy, profesjonalny i merytoryczny głos podczas opiniowania aktów prawnych związanych z nowymi rodzajami przestępstw dokonywanych z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. Ważnym elementem jest również wskazanie problemów, z którymi zderzają się biegli informatycy, a które to problemy wynikają z niedostosowania polskich norm prawnych do obecnych standardów światowych.

Główne cele Stowarzyszenia:

  • Promocja wiedzy z zakresu informatyki śledczej
  • Integracja środowiska biegłych i ekspertów
  • Wspólne rozwiązywanie problemów związanych z opiniowaniem
  • Wskazywanie problemów prawnych, z którymi spotykają się biegli
  • Współpraca z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania
  • Konferencje
  • Szkolenia, seminaria
  • Publikacje
  • Opinie
  • Badania, ankiety, statystyki