GDPR Information Clause | Klauzula informacyjna

We inform that:

 1. As Computer Forensics Institute Association, Piotrowicka St. 61, 40-723 Katowice, NIP 634-269-72-66, KRS: 000023909 (Privacy Policy) we are the administrator of your data. Administrator share your data with MEDIA Sp. z o.o., Piotrowicka St. 61, 40-723 Katowice, NIP: 0000232909, hereinafter referred as the Co-administrator (Privacy Policy).
 2. As Computer Forensics Institute Association we established that:
  • Computer Forensics Institute Association is responsible for the fulfillment of the information obligation towards Clients.
  • Computer Forensics Institute Association is responsible for enabling you to exercise your rights. Regardless of this arrangement, you can submit your demands to each of the entities.

3. With Co-administrator, we establish a common contact point. You can contact us in case of personal data protection by e-mail address stowarzyszenie@siis.org.pl or by letter: Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej, Piotrowicka St. 61, 40-723 Katowice.

4. With Co-administrator, we process your data for the purpose of:

 • Registration and participation in the conference „10th Spring Session on Computer Forensics” – pursuant to The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR).
 • Securing claims of joint administrators or protection against such claims in connection with an organized conference – pursuant to The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR).
 • Publication of your image during the direct coverage of the conference and in information materials about it – pursuant to The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR).

5. You have the right to object to the processing of your data at any time, to the extent provided for by applicable law.

6. Your personal data is processed:

 • For the period of Participation in the conference;
 • For the period required by the law
 • For the time until the consent is withdrawn of the need of processing ceases, depending on which of these circumstances occurs first.

7. Your personal data may be shared with entities providing support services for co-administrators based on the entrustment relationship with data processing. In the remaining scope, your data will not be disclosed to third parties, except when such an obligation will result from the provisions of generally applicable law.

8. You have the right to access your data, the right to rectify it, delete it, restriction of processing, object to data processing – according to the principles determined by the law – and the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office, if you think that their processing takes place in violation of the GDPR.

9. Providing data is voluntary. However, it is necessary to participate in the conference. Within the frame of the granted permission – it is voluntary. However, it is necessary for the possibility of publishing your image during the direct coverage of the conference and in materials about it.

10. Within the framework of the granted permission, you are allowed to withdraw it a any time. It does not affect the correctness of data processing on this basis until withdrawal.

11. The data will not be the basis for issuing decisions in an automated manner, including profiling.

12. The data will not be transferred to any international organization or outside the EEA.

Informujemy, że:

 1. Jako Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej, ul. Piotrowicka 61, 40-723 Katowice, NIP 634-269-72-66, KRS 0000316368, REGON 241056554 jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych (sprawdź szczegółową Politykę Prywatności). Dokonujemy współadministrowania Państwa danych wraz ze MEDIA sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Piotrowicka 61, 40–723 Katowice, NIP: 634-23-41-032 KRS: 0000232909, zwanym dalej Współadministratorem (sprawdź szczegółową Politykę Prywatności).
 2. Uzgodniliśmy, że:
  • Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej z siedzibą w Katowicach jest odpowiedzialne za wykonanie wobec Państwa obowiązku informacyjnego.
  • Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej jest odpowiedzialne za umożliwienie Państwu wykonywania swoich praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą zgłosić Państwo swoje żądania wobec każdego z podmiotów.
 3. Razem ze Współadministratorem postanowiliśmy ustanowić wspólny punkt kontaktowy, z którym mogą Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod emailem – stowarzyszenie@siis.org.pl lub pisemnie na adres – Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej., Piotrowicka 61, 40-723 Katowice.
 4. Wraz z Współadministratorem będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:
  • Rejestracji i udziału w konferencji „10 Wiosenne Spotkanie z Informatyką Śledczą” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  • Zabezpieczenia roszczeń współadministratorów lub ochrony przed takimi roszczeniami w związku z organizowaną konferencją – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • Realizacji obowiązków ciążących na współadministratorach wynikających z obowiązujących przepisów – w szczególności w zakresie rozliczenia udziału w konferencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  • Publikacji Państwa wizerunku w trakcie bezpośredniej relacji konferencji oraz w materiałach informacyjnych na jej temat – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej, w zakresie przewidzianym przepisami obowiązującego prawa.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  • Udziału w konferencji;
  • W pozostałym zakresie – przez okres wymagany przepisami prawa;
  • W zakresie udzielonej zgody – przez czas do jej wycofania lub ustania potrzeby ich przetwarzania – w zależności, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej.
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia dla współadministratorów w oparciu o stosunek powierzenia przetwarzania danych. W pozostałym zakresie Państwa dane nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem, gdy obowiązek taki wynikać będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na zasadach określonych przepisami prawa – oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że ich przetwarzanie odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.
 9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne dla udziału w konferencji. W zakresie udzielonej zgody – jest ona dobrowolna jednak konieczna dla możliwości Publikacji Państwa wizerunku w trakcie bezpośredniej relacji konferencji oraz w materiałach informacyjnych na jej temat.
 10. W zakresie udzielonej zgody, mają Państwo możliwość jej wycofania w każdym momencie, co pozostaje jednak bez wpływu na prawidłowość przetwarzania na tej podstawie danych do czasu jej wycofania.
 11. Podane przez Państwa dane nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.
 12. Podane przez Państwa dane nie będą przekazywane poza teren EOG ani do organizacji międzynarodowej.